REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Zielona Szminka

obowiązujący od dnia 18.11.2016 r.

§ 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Sprzedawca – Anna Sochacka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Zielona Szminka – kosmetyki, chemia, gadżety Anna Sochacka” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Politechnicznej 7, lok. Nr 27, 80-288 Gdańsk, nr NIP 8792571342, nr REGON 340480666, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny na stronie internetowej pod adresem www.zielonaszminka.pl/sklep

3. Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba, że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;

4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, która składa zamówienie w Sklepie internetowym;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego.

7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

8. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Zielona Szminka;

9. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.).

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

11. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru, dane Kupującego, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru odbiór towaru w sklepie stacjonarnym.

12. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

13. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Kupującego w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu;

14. Sklep stacjonarny – sklep stacjonarny Zielona Szminka, który znajduje się przy ul. Politechnicznej 7, lok. nr 27, w Gdańsku.

15. Rejestracja – proces polegający na zarejestrowaniu potencjalnego Kupującego w Sklepie, z wykorzystaniem udostępnionego przez Sprzedawcę formularza rejestracyjnego, w celu utworzenia Konta Klienta.

16. Konto Klienta – utworzona w wyniku rejestracji Kupującego indywidualna podstrona Sklepu internetowego, pozwalająca w szczególności na śledzenie historii zamówień oraz śledzenie statusu złożonego zamówienia.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.zielonaszminka.pl/sklep.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.zielonaszminka.pl/sklep jest prowadzony przez Annę Sochacką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Zielona Szminka- kosmetyki, chemia, gadżety Anna Sochacka” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Politechnicznej 7, lok. Nr 27, 80-288 Gdańsk, nr NIP 8792571342, nr REGON 340480666, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dane kontaktowe Sprzedawcy:

– adres pocztowy: ul. Politechniczna 7, lok. 27, 80-288 Gdańsk (godziny pracy wtorek-piątek 10-18, sobota 10-14)

– adres poczty elektronicznej: sklep@zielonaszminka.pl

– numer telefonu: +48 791 063 861, czynny od wtorku do piątku w godzinach 10-18 oraz w sobotę od 10-14 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z taryfą dostawcy usług, z którego Kupujący korzysta).

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Klienta w ramach Sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu internetowego;

c) zasady zawierania i wykonywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

d) zasady postępowania reklamacyjnego

5. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

2) posiadanie przeglądarki internetowej:

a) Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub

b) Mozilla Firefox w wersji 45.7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub

c) Google Chrome w wersji 54.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub

d) Opera w wersji 37.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub

e) Apple Safari 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;

3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

4) zalecana rozdzielczość ekranu 1280 x 768 pikseli. (jest zalecana ale nie ma minimalnej, bo jest responsywne, na siłę można napisać, że minimalna 360px szerokości)

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Kupujący zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.zielonaszminka.pl/sklep (www.zielonaszminka.pl/regulamin) oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia potencjalnym Kupującym założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.zielonaszminka.pl/sklep.

2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Kupującym korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.

3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

4. Kupujący może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta. Kupujący, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość śledzenia historii zamówień oraz śledzenia statusu złożonego zamówienia.

5. Kupujący może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego, po wypełnieniu formularza „SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI”, zatwierdzając poniżej formularza pole przy pytaniu „Stworzyć konto?”.

6. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Kupującego niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i wyłącznie w tym celu podane dane osobowe będą przez Sprzedawcę przetwarzane. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.

7. Po zakończeniu procedury zamówienia i rejestracji, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez Sprzedawcę wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

8. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Kupujący może zalogować się do Sklepu internetowego, podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło wchodząc przez wybranie w górnym menu nawigacyjnym napisu Konto Klienta lub pod adresem www.zielonaszminka.pl/konto.

9. Kupujący może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zielonaszminka.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym. Powyższa procedura dotyczy także cofnięcia przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych przy zakładaniu Konta Klienta.

10. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

1) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

2) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

3) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

4) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

11. Sprzedawca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Kupującemu oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.

12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.

13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

14. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie internetowym jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

15. Sprzedawca może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

16. Kupujący, który został pozbawiony prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

17. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

18. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego w niniejszym Regulaminie oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych kupujących oraz dla Sprzedawcy,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Kupujący może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane przez dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.zielonaszminka.pl/sklep.

2. Sprzedawca poinformuje w sposób wyraźny i czytelny najpóźniej na początku składania zamówienia o ewentualnych ograniczeniach, dotyczących dostarczania zakupów.

3. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Kupującego niniejszego Regulaminu, co Kupujący potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Kupującego niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

4. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Kupującego jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Kupującego, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia na potrzeby realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

5. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.zielonaszminka.pl/sklep skompletować zamówienie poprzez dodanie wybranych produktów do Koszyka, wybrać sposób dostarczenia towaru i zatwierdzić zamówienie, naciskając przycisk „PRZEJDŹ DO KASY”. Następnie Kupujący wypełnia formularz pt. „Szczegóły płatności”, w którym wskazuje m.in. imię i nazwisko oraz adres do wysyłki, w dalszej kolejności Kupujący wybiera sposób płatności. Po zatwierdzeniu warunków korzystania i zatwierdzeniu Regulaminu Kupujący przesyła zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Naciśnięcie na przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

6. Kupujący kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Poprzez naciśnięcie na przycisk „DODAJ DO KOSZYKA ” Kupujący dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera ilość sztuk i rozmiar, jeśli Towar jest oferowany w różnych rozmiarach. Po naciśnięciu na przycisk „PRZEJDŹ DO KASY”, Klient wybiera sposób dostarczenia towaru i miejsce jego dostarczenia, sposób płatności oraz wypełnia formularz Szczegóły płatności opisany w ustępie 7 poniżej.

7. W formularzu Szczegóły płatności zamówienia należy wskazać:

1) imię i nazwisko oraz adres Kupującego,

2) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Kupującego;

3) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta lub do miejsca innego niż Paczkomat InPost.

8. Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym danych dotyczących wyboru Towaru. Wybór Towaru może być edytowany w zakładce „KOSZYK” pod adresem http://zielonaszminka.pl/koszyk/. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

9. W celu złożenia Zamówienia Sprzedawcy konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” przez Kupującego.

10. Złożenie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży.

11. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Twoje potwierdzenie do zamówienia z (wpisana datą zamówienia)”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

12. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej w ust. 11.

13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

14. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

15. W przypadku braku dostępności Towaru na rynku Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi Kupującego o tej okoliczności. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

§ 5. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia w formularzu „Szczegóły płatności”.

2. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej według wyboru Kupującego dokonanego podczas składania zamówienia, w następujący sposób:

a) za pośrednictwem portalu Furgonetka.pl przez Pocztę Polską kurier48 na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu, albo

b) przez system Paczkomatów InPost świadczony przez InPost Paczkomaty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie – w takim przypadku zamówiony towar dostarczany jest do Paczkomatu InPost wybranego przez Kupującego przy składaniu zamówienia, albo

c) do Sklepu stacjonarnego Zielona Szminka w Gdańsku.

3. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu w dni robocze.

4. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego do miejsca wskazanego przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne na zasadach określonych poniżej.

5. Koszty dostarczenia zamówionego towaru ponosi:

a) Kupujący – w przypadku, gdy łączna cena zamówionych towarów jest niższa niż 299 zł, z tym wyjątkiem, że niezależnie od wartości zamówienia Klient nie ponosi kosztów odbioru zamówionego towaru w sklepie stacjonarnym Zielona Szminka w Gdańsku.

b) Sprzedawca – w przypadku, gdy łączna cena zamówionych towarów jest równa lub wyższa niż 299 zł.

6. Koszty dostarczenia zamówionego towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynoszą:

a) 12 zł – w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem serwisu Furgonetka.pl przez Pocztę Polską Kurier48 na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu, a Kupujący przy składaniu zamówienia wybrał płatność elektroniczną przelewem internetowym (płatność z góry)

b) 12,99 zł – w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany przez system Paczkomatów InPost do Paczkomatu InPost wybranego przez Kupującego w zamówieniu, a Klient przy składaniu zamówienia wybrał płatność elektroniczną przelewem internetowym (płatność z góry).

c) Kupujący nie ponosi żadnych kosztów dostarczenia zamówionego towaru do Sklepu stacjonarnego Zielona Szminka w Gdańsku w przypadku wyboru wariantu odbioru osobistego w Sklepie stacjonarnym.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do skorzystania w razie konieczności z usług innej firmy kurierskiej, która dostarczy przesyłkę.

8. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego, gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi od 1 (jednego) do 5 (pięciu) dni roboczych licząc:

a) w przypadku wybrania przez Kupującego przy składaniu zamówienia opcji płatności z góry przelewem internetowym bankowości elektronicznej ‑ od dnia otrzymania przez Zieloną Szminkę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

Do ww. terminu realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

9. We wskazanych powyżej przypadkach okres od 1 (jednego) dnia do 3 (trzech) dni roboczych przeznaczony jest na skompletowanie zamówienia i przekazanie przesyłki przewoźnikowi w celu dostarczenia jej do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, a następnie średnio 2 (dwa) dni robocze przeznaczone są na dostarczenie przesyłki przez przewoźnika do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu.

10. W przypadku wyboru przez Kupującego podczas składania zamówienia opcji odbioru zamówienia w Sklepie stacjonarnym, Kupujący zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę o gotowości zamówionego towaru do odbioru w sklepie stacjonarnym za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail), przesłanej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany przez Kupującego w formularzu zamówienia albo na Koncie Klienta, gdy Kupujący złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta.

11. W celu odbioru zamówionego towaru w sklepie stacjonarnym, Kupujący przedstawi Sprzedawcy numer zamówienia, zamieszczony również w otrzymanej od Sprzedawcy wiadomości informującej o gotowości zamówionego towaru do odbioru w sklepie stacjonarnym, a także wskaże imię i nazwisko Kupującego wskazane w formularzu zamówienia.

12. Zamówiony towar, oczekujący na odbiór przez Kupującego w Sklepie stacjonarnym, pozostaje gotowy do odbioru przez 7 dni od daty doręczenia Klientowi powiadomienia o gotowości zamówionego towaru do odbioru w Sklepie stacjonarnym za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail), o których mowa w ust. 10 powyżej. Zamówiony towar może zostać odebrany przez Kupującego w Sklepie stacjonarnym w godzinach jego otwarcia. Adres Sklepu stacjonarnego oraz godziny jego otwarcia są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.zielonaszminka.pl/#kontakt.

13. W przypadku, gdy odbiór zamówionego towaru przez Kupującego nie będzie możliwy w terminie określonym w ustępie 12 powyżej, Kupujący i Sprzedawca ustalą inny termin odbioru towaru.

14. Sprzedawca do każdego zrealizowanego zamówienia dołączy dowód zakupu (paragon fiskalny lub fakturę bez VAT).

§ 6. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki.

2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru, które zostały wskazane w § 5 niniejszego Regulaminu. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Kupującego zamówienia oraz uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.

4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w zakładce „KASA” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego.

5. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego. Dla towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie stacjonarnym obowiązują ceny towarów uwidocznione w Sklepie stacjonarnym.

6. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia i rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

7. Kupujący ma możliwość zapłaty ceny poprzez:

a) Płatność z góry przelewem internetowym bankowości elektronicznej, która następuje za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Transferuj.pl oferowanego przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000309098, kapitał zakładowy 4 848 500,00 zł wpłacony w całości, posiadającą nr REGON 300878437, NIP: 777-306-15-79, adres strony internetowej: http://tpay.comT-pay.com, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej pod adresem: http://secure.transferuj.pl/regulamin.pdf.

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 (czternastu) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez Konsumenta, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez pismo wysłane pocztą na adres siedziby: Zielona Szminka, ul. Politechniczna 7, lok. 27, 80-288 Gdańsk lub pocztą elektroniczną (e-mailem) na adres sklep@zielonaszminka.pl.

4. W celu wykonania uprawnienia do odstąpienia od umowy Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz jest załącznikiem do Regulaminu i znajduje się na końcu tego dokumentu.

5. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, że Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w § 8 ust. 3 Regulaminu, przed upływem terminu o odstąpienia od umowy.

§ 9. Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił on od umowy. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli przesyłka zawierająca zwracany towar zostanie nadana przed jego upływem.

2. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i własne ryzyko na adres: Zielona Szminka, ul. Politechniczna 7, lok. 27, 80-288 Gdańsk

3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

4. Sprzedawca zwraca otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Zieloną Szminkę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

5. Sprzedawca zwróci płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu odesłania rzeczy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 10. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Zielona Szminka jako Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego, w szczególności w przypadku wystąpienia wady fizycznej towaru, polegającej na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Rzecz sprzedana jest w szczególności niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Jeżeli wada fizyczna rzeczy została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

3. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne, Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru, a w ciągu 1 (jednego) roku od dnia stwierdzenia wady.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie towaru, wskazanie i opis zgłaszanej wady, a także określenie żądania: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy, o ile wada jest istotna. Konsument może w tym celu skorzystać z wzoru formularza zgłoszenia reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz jest załącznikiem do Regulaminu i znajduje się na końcu tego dokumentu, a także jest dostępny po zalogowaniu się do Konta Klienta, w folderze „Do pobrania”.

5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

6. Konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

7. Sprzedawca może obniżyć cenę w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

8. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres: Zielona Szminka ul. Politechniczna 7, lok. 27, 80-288 Gdańsk. Do reklamowanego towaru bądź do zgłoszenia reklamacyjnego powinien zostać załączony dowód zakupu reklamowanego towaru (przykładowo: paragon fiskalny, rachunek, faktura, wydruk potwierdzenia płatności, potwierdzenie złożenia zamówienia lub inne dopuszczalne prawem środki dowodowe).

9. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca, z wyjątkiem sytuacji, gdy Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy poprzez korzystanie z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający zobowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie żądania przez Konsumenta wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

11. Sprzedający w terminie 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, oświadczenia o odstąpieniu od umowy, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. W przeciwnym razie uznaje się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

§ 11. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca zobowiązuje się podejmować działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej oraz zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.

2. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zielonaszminka.pl.

4. W reklamacji dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

2. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji w drodze mediacji lub dochodzenia roszczeń przed sądem polubownym. Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne w tym Kodeks cywilny i ustawę o prawach konsumenta. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Regulamin do pobrania w wersji PDF.